Biblické příběhy

           Pozvání k účasti 7. ročníku výtvarné soutěže

,,Biblické příběhy“

Téma:

,,Seslání Ducha svatého

                                                       (Sk 2,1-11)

Organizátor: Institut pro křesťanskou kulturu

Záštitu nad projektem převzali:  P. Gottfried M. Wolff, OSM, generální převor řádu servitů

                                                   Herta Margarete Habsburg-Lothringen, prezidentka nadace Plamen míru

                                                   malířka Bedřiška Znojemská

Záměrem soutěže je seznámit děti a mládež s dějinným významem Bible a vlivem na všechny oblasti života jednotlivců, společností i celých národů. Cílem soutěže je proniknout ke smyslu tohoto díla po staletí ovlivňujícího všechny oblasti lidského života, díla, které i v současnosti promlouvá k mnoha palčivým problémům společnosti, vystavěné na těchto základech. Soutěž by měla motivovat malé umělce a podpořit jejich zájem k výtvarné tvorbě inspirované Biblí, která po celá staletí zůstává trvale zdrojem kultury a umění všeho druhu. Pomůže účastníkům soutěže lépe pochopit mnoho hudebních a výtvarných děl a rozšíří jejich všeobecný přehled. Měla by také probudit v dětech pocit solidarity s jinými dětmi v zemích třetího světa a upozornit na podmínky, ve kterých vyrůstají.

Soutěž je připravena pro následující kategorie:

1. kategorie ZUŠ (1. - 5. tř. ZŠ)

2. kategorie ZUŠ (6. - 9. tř. ZŠ)

    nebo nižší stupeň gymnázií

3. kategorie ZŠ (1. – 5. tř.)

4. kategorie ZŠ (6. – 9. tř.)

    nebo nižší stupeň gymnázií

5. kategorie SŠ, SOŠ

6. kategorie zdravotní postižení

Použitá technika: malba, kresba, grafika, kombinovaná technika

Formát prací:       libovolný, maximálně však 70x50 cm

Účastníci:             jednotlivci nebo kolektivy dle věkových kategorií

Uzávěrka:             práce je nutné zaslat nejpozději do 15. června 2020

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

Každá osoba může do soutěže podat pouze jedno dílo. Nutné je dodržení stanoveného tématu a správné zařazení do věkových kategorií. Zasílejte originály prací, kopie nebudou hodnoceny. Organizátor si vyhrazuje právo na nekomerční využití prací pro výstavní účely u nás i v zahraničí, charitativní akce na pomoc servitským misiím a pro jejich reprodukci v tisku a médiích. Soutěžní práce se nevracejí. Žádáme pedagogy o pečlivý předvýběr zaslaných prací s ohledem na vytvoření co nejkvalitnějšího výběru školy.

OZNAČENÍ PRACÍ

Na zadní straně práce uveďte název díla, jméno a příjmení, rok narození, zařazení do kategorie podle věku v době uzávěrky soutěže, kontaktní adresu, telefon, e-mail. Školy a kolektivy nemusí uvádět soukromé adresy, ale uvedou adresu školy a kontakt na odpovědného pedagoga.

Veškeré údaje uvádějte čitelně HŮLKOVÝM písmem.

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE

Všechny soutěžní práce, které budou doručeny v řádném termínu a splní soutěžní podmínky vyhodnotí odborná porota. V každé kategorii bude vybráno 10 nejlepších finalistů, z nichž komise vyhodnotí 3 vítězné práce v každé kategorii. Nejúspěšnější práce budou tvořit výstavy doma i v zahraničí.

Udělovaná ocenění:

vítěz 1. kategorie

vítěz 2. kategorie

vítěz 3. kategorie

vítěz 4.kategorie                                                                               

vítěz 5. kategorie

vítěz 6. kategorie

čestné uznání

Výsledky budou zveřejněny na webu organizátora www.institut-hradiste.cz  30. července 2020. Autoři vítězných prací budou o výsledku informováni e-mailem nebo písemně a obdrží pozvání k vernisáži a osobnímu předání ocenění. Podrobnější informace budou sděleny v písemné pozvánce.

Termínový kalendář:

2. únor    – vyhlášení soutěže

15. červen – uzávěrka soutěže

20. – 30. červen – hodnocení přihlášených prací

30. červenec – oznámení výsledků soutěže

předání cen a diplomů - termín bude sdělen dodatečně

UZÁVĚRKA SOUTĚŽE

Práce s řádně vyplněným formulářem nalepeným na zadní straně zašlete nejpozději do 15. června 2020 (poštovní razítko nesmí být staršího data) na adresu:

Institut pro křesťanskou kulturu

675 41 Nové Syrovice 157

Zásilku označte nápisem ,,VÝTVARNÁ SOUTĚŽ – NEOTVÍRAT“ nebo můžete práce odevzdat osobně po předchozí domluvě na tel: +42-0-728 272 760 nebo e-mail: eva.balikova@seznam.cz

Kontaktní údaje:

Institut pro křesťanskou kulturu

675 41 Nové Syrovice 157

Tel: +42-0-728 272 760, e-mail: eva.balikova@seznam.cz