Ratolest

 

RATOLEST řádu servitů

91. Zpravodaj Institutu pro křesťanskou kulturu      

                                                               Nové Syrovice  červenec 2018

Milí poutníci, milí přátelé servitské rodiny!

Na začátku června slavíme svátek Navštívení Panny Marie. Tento svátek se velice rozšířil a byl přijat v křesťanském světě. Tomuto setkání je zasvěcen nejen kostel v Hlubokých Mašůvkách, ale též v Lechovicích, kde se scházeli poutníci německy mluvících původních obyvatel. Denně se modlí kněží a řeholníci při nešporách Magnifikat, které zpívala mladá matka Marie při setkání s Alžbětou: ,,Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli“!

Tato radost se táhne prostorem kostela, přestože doba není vždy příznivá. Děti se již užívají prázdnin, rodiny odjíždí na dovolenou, mnoho lidí je na cestách v naději, že si odpočinou od pracovního vyčerpání a stresu.

Papež František hlásá neustále téma ,,Radost a víra“, naposledy ve své poslední exhortaci ,,Radujte se a jásejte“. Obdivuji našeho papeže Františka, který vykonává tolik práce pro světovou církev od časného rána do večera. Začíná ranními chválami a mší svatou v kapli, uděluje audience lidem, přicházejícími se svými těžkostmi i radostmi, připravuje se na pastorační cesty a přednášky na různá témata, která poté vychází v tisku a jsou čtena po celém světě. Nemá to jednoduché, neboť má mnoho odpůrců a nepřátel ve vlastních řadách. Ale modlí se za něj mnoho lidí a spoléhá na Boží ochranu i na ochranu Matky Boží, nevěstu Ducha svatého.

Tato radost je základem našeho života, neboť z lásky a pro naši radost a naše štěstí nás Bůh stvořil, každý den nás doprovází a je tu pro nás, jestliže něco potřebujeme. Tuto radost vám všem ze srdce přeji, zvláště v nastupujících letních měsících. Žehnám vám, když čtete tyto řádky a chcete předávat radost dále.

                                                           P. Gerhard M. Walder, OSM

                                                        delegát servitů v České republice

Pranostiky - červenec

  2. Prší-li na den Panny Marie navštívení, čtyřicet dní jasno není.

  4. Déšť na Prokopa – zmokne každá kopa.

13. Svatá Markyta vede žence do žita.

      Okolo svaté Markéty jsou bouřky nasety.

21. Na proroka Daniele nalije do každé mandele.

22. V ten den rádo poprchává, poněvadž Máří Magdaléna Pána 

      svého oplakává.

25. Pakli na Jakuba slunce svítí, má pak krutá zima býti.

26. Svatá Anna – chladna zrána.

      K Anně svatý, hodina ze dne se tratí.

31. Od svatého Ignáca léto se obracá

Kontakt a informace: Institut pro křesťanskou kulturu, 675 41 Nové Syrovice 157, tel: 728 272 760, e-mail: eva.balikova@seznam.cz

Cesty za poznáním

Prázdninové měsíce zavedou mnohé z nás do  hlavního města Prahy. Možná ani netušíme, jaké významné památky patří k historii našeho řádu.

Kostel sv. Michaela Archanděla patří mezi nejcennější památky pražského, národního a evropského významu. V kulturních a politických dějinách sehrával a stále hraje jednu z důležitých rolí z hlediska duchovního poslání. V 18. století se stal klášter servitů významným střediskem vzdělání. Mnozí servité se zabývali studiem teologie (především mariologií), církevním právem, geometrií, astronomií a přírodními vědami. Představitelé těchto disciplín jsou zobrazeni na dochované fresce v bývalé knihovně kláštera, jejíž výzdoba vznikla v 70. letech 18. století. Autorem byl malíř Josef Hager, žák Jana Karla Kováře a pomocník malíře Františka Karla Palka. Z doby kolem poloviny 18. století se dochoval katalog knihovny, který dokládá význam a vysokou hodnotu servitské knihovny. Nevelmi početná knihovna servitského kláštera obsahovala dobře zvolené knihy, které umožňovaly řádovým bratřím kvalitní studium. Mnozí členové řádu se proslavili jako renomovaní vědci s bohatou publikační činností. ( pokračování příště) 

PŘIPRAVUJEME

Mezinárodní setkání 

Společně na cestách Evropy

u příležitosti svátku Panny Marie Bolestné a Mezinárodního dne míru 

21. – 23. září 2018

Hluboké Mašůvky, Vranov nad Dyjí, Jemnice 

Pátek 21. záříHl. Mašůvky (mše sv.,Via Matris, Památník osvobození)          

Sobota 22. záříVranov nad Dyjí (přehled činnosti servitských skupin, projekty, hosté, výstava vítězných dětských prací, předání diplomů a cen, vystoupení hudební, taneční a pěvecké, společný oběd, výlet, mše svatá)

Neděle 23. záříJemnice (mše svatá)

Zprávy a kalendář

Nuntium et calendarium

5. červenec – čtvrtek – slavnost sv. Cyrila a Metoděje. ,,Pozorujeme-li Evropu zeměpisně i povšechně, spojily se k jejímu utváření, možno říci, dva druhy civilizace odlišné sice, avšak vzájemně se doplňující. A proto jestliže sv. benedikt, jehož autorita platila nejen v Evropě, ponejvíce západní a střední, ale šířila se i jinde, byl jakoby hlavou té kultury, která proudila z Říma, tj. od nástupců Petrova Stolce, pak svatí bratři ze Soluně jako první rozšířili znalost řecké moudrosti a ukázali význam cařihradské církve i východní tradice. Ta jakoby do kamene vtesaná hluboce tkví ve zbožnosti a úctě lidu a národů východní části Evropy.“ (Jan Pavel II.)

7. – 8. červenec – Hlavní pouť v Hlubokých Mašůvkách. Mše svatá v NJ v sobotu 7. července v 15.00 hod. (P. Gerhard M. Walder, OSM)

11. červenec – středasv. Benedikt, patron Evropy.  Svou řeholí nezaložil jen benediktinský řád, ale obrodil řeholnictví na celém Západě a stal se otcem západního mnišství. Jeho jednoduchá, ale důmyslně promyšlená pravidla sehrála důležitou roli v Evropských dějinách. Rehabilitoval lidskou práci a dal ji na úroveň modlitby  - ORA ET LABORA. Stal se zachráncem klasické kultury po pádu říše římské, když svým bratrům nařídil pěstovat vědy a umění. Jeho následovníci svými zásluhami o vzdělanost a osvětu v celé Evropě přispěli dokonce k evropskému civilizačnímu procesu.

16. červenec – pondělí -  Panna Maria Karmelská

23. července – pondělísv. Brigita – patronka Evropy. Pocházela z královského rodu a mívala nadpřirozená vidění. Ve 14 letech byla provdána a měla osm dětí. Vstoupila do III. řádu sv. Františka a po manželově smrti žila odříkavým životem. Založila řeholní řád za účelem uctívání zmučeného Krista. Ke konci života ji vidíme jako kající poutnici.

26. července – čtvrtek - sv. Jáchym a Anna –Z těchto svatých manželů vzešla bez dědičného hříchu počatá dcera a Matka Spasitele světa. Jejich život tedy musel odpovídat svěřenému poslání a to je i důvodem naší úcty. U sv. Anny vždy bylo zdůrazňováno, že je matkou Bohorodičky, její lidskou vychovatelkou a učitelkou, a že je babičkou našeho Pána Ježíše Krista.