Ratolest

 RATOLEST řádu servitů

118. Zpravodaj Institutu pro křesťanskou kulturu   

                                                        Nové Syrovice, listopad 2020  

Milí poutníci a spolupracovníci v Institutu pro křesťanskou kulturu!

Neboj se, vždyť já jsem s tebou! (Iz 41:10) Když dítě slyší tato slova a cítí v blízkosti svoji matku, klidně zavírá oči a usíná. Kristus povzbuzoval podobnými slovy své učedníky v nejtěžších hodinách a také dnes je s námi v temných okamžicích smrti až k radostnému zmrtvýchvstání k věčnému životu. Neměli bychom se pouštět jeho ruky, dokud nebudeme u cíle. Křížová cesta nekončí v hrobě, ale vede k 15. zastavení - ,,který z mrtvých vstal“.  Málo křížových cest má postaveno 15 zastavení, avšak u každého z nich zmrtvýchvstání můžeme prožívat, protože se krok za krokem blížíme k cíli. Také při každé mši svaté slavíme tajemství víry: smrt a vzkříšení.

Na podzim nastává životní sklizeň. Není přitom rozhodující počet měsíců a let, protože jen Bůh sám ví, kdy pro nás nejlepší čas žní přišel. Na podzim svítí listy ve slunci v nejkrásnějších barvách, dokud nespadnou k zemi, aby přenechaly svoje místo na příští rok novým. Veškeré stvoření věří v život. Miliony let dosvědčují tento sen o věčném životě lidstva. Zbudovali jsme mnoho hrobů se symbolem kříže a budeme je ke svátku Všech svatých a na Dušičky navštěvovat, abychom zavzpomínali, modlili se a pokropili svěcenou vodou jako znamením křtu. Ještě dlouho do noci budou svíčky na hrobech svítit. Žádný hrob by neměl zůstat zapomenut i když k němu nepřichází žádní pozůstalí. Nechť světlo věčné svítí všem! Snad potom také uslyšíme večerní píseň Matky Boží: ,,Můj synu, moje dcero, neboj se, jsem s tebou, venku čeká na tebe tvůj milovaný milosrdný Otec s otevřenou náručí.

                                                     

                           Váš P. Gerhard M. Walder, OSM                 

Adventní dobročinný bazar

sv. Juliany Falconieri

se letos neuskuteční v takové podobě, jako v letech minulých. Máme však stále dostatek věcí, abychom mohli v nadcházejícím chladném období a blížících se vánočních svátků především rodinám s dětmi. Využíváme zásilkovou službu k dodání dětského, dámského a pánského oblečení, stejně jako putují v balíčku boty a hračky. Největší radost nám dělají děkovná slova adresátů, mnohdy doplněná o reakci dětí, jestliže obdrží oblíbenou hračku či oblečení. Součástí dobročinného bazaru je i prodej našich levandulových výrobků - pytlíčky a polštářky z bavlny, saténu a organzy zdobené krajkou, perličkami, korálkyštrasovými kamínky, peříčkem a různými barevnými stužkami. Výtěžek z dobročinného bazaru je určen na podporu dětských projektů.

Náš charitativní bazar nese jméno sv. Juliany Falconieri, zakladatelky ženské větve řádu servitů. Také ona patří k celé řadě svatých servitů, kteří dosáhli věčného života v nebi, neboť svým životem následovala příkladu Ježíše Krista a vydala hluboké svědectví o pravdě Evangelia. Svatí servité mají svátek 16. listopadu.

Unser Wohltätigkeitsbasar trägt den Namen der heiligen Juliana Falkonieri, der Gründerin des weiblichen Zweiges des Servitenordens. Auch sie zählt zu den Ordensheiligen, die durch ihre treue Nachfolge Jesu Christi und ihr Zeugnis für ihr gelebtes Evangelium die Krone des Himmels erreicht erhalten haben .  Der gemeinsame Gedenktag der Serviten Heiligen ist der 16. November.

 Jótékonysági bazárunk a Szervita Világ Rend női ága megalapítója, Falkonieri Szent Juliána nevét viseli. Ő is egyike azoknak a szent szervitáknak, akik örök életet nyertek a mennyben, mivel egész életével Jézus Krisztus példáját követte és az Evangélium igazságáról mélységes tanúságot tett. A Szent Szerviták ünnepnapja november 16.

O den později, 17. listopadu, vzpomínáme na všechny zemřelé členy řádu servitů. Mezi ně patří Anna Kateřina Gonzaga, velkovévodkyně Tyrolská, která později přijala řádové jméno Juliana po sv. Julianě Falconieri. Založila servitské kláštery v Innsbrucku, odkud se řád rozšířil rovněž do zemí koruny české. Zásluhou její a velkovévodské rodiny Gonzaga  z Mantovy se dostává italská kultura do našich zemí. Sestra Anna Juliana zemřela 3. srpna 1621 ve svém klášteře v Innsbrucku.

Einen Tag später, am 17. November gedenken wir aller verstorbenen Angehörigen der servitanischen Familie. Dazu gehört auch  Anna Katharina Gonzaga, Erzherzogin von Tirol, die später  ihren Ordensnamen nach der hl. Juliana angenommen hat. Sie gründete das Servitenkloster in Innsbruck, von wo aus sich der Serviten Orden auch in die Länder der tschechischen Krone ausgebreitet hat. Ihr und ihrer Familie aus Mantua ist es auch zu verdanken, dass die italienische Kultur  Einfluss auch in unser Land gefunden hat. Sr. Anna Juliana starb am 3. August 1621 in ihrem Kloster in Innsbruck.

 Egy nappal később, november 17-én emlékezünk meg a Szervita rend elhunyt tagjairól. Közéjük tartozik Anna Katalin Gonzaga, aki a Juliána rendi nevet vette fel, Falkonieri Szent Juliána tiszteletére. Innsbruckban alapított kolostorokat, ahonnan a rend a cseh korona tartományaiba is eljutott. Neki köszönhető, hogy az olasz kultúra Mantovából Innsbruckon keresztül hozzánk is eljutott.  1621 augusztus 3. napján halt meg.

Zprávy a kalendář

Nuntium et calendarium 

1. listopad – neděleSlavnost Všech svatých Svatí nejsou dokonalí vzorňáci, nýbrž lidé prostoupení Bohem. Můžeme je přirovnat ke chrámovým vitrážím, které dovnitř vpouštějí světlo v různých barevných odstínech. Svatí jsou naši bratři a sestry, kteří přijali Boží světlo do svého srdce a předali jej světu, každý ve svém vlastním „odstínu“. Všichni však byli transparentní, zápasili za odnětí skvrn a temnot hříchu a nechávali tak proudit laskavé Boží světlo. A to je účel života - i našeho života - totiž nechávat proudit Boží světlo.(papež František)

2. listopad – pondělíPamátka na všechny věrné zemřelé Člověk je jediný tvor, který si klade otázku, co nastane po smrti, je jediný v celé přírodě, který ví, že umře. V přírodě nic nezaniká, jen se mění, obnovuje. Důkaz o tom podal Ježíš Kristus, který se po smrti zjevil živý a  který nás pozval do trvalého, věčného bytí příslibem: ,,Kdo uvěří ve mne, bude žít i potom, až zemře tělesně.“ Tomuto věčně živému Pánu svěřujeme sebe i naše zemřelé.

7. listopad – sobota - Měsíční pouť 1. soboty v Hlubokých Mašůvkách Podle vládních nařízení kvůli epidemii koronaviru se nekonají veřejné mše svaté. Otec biskup dává pro celou tuto dobu dispens od osobní účasti v kostele.

16. listopad -  pondělísvátek všech svatých řádu servitů

17. listopad – úterý – vzpomínka na všechny zemřelé členy řádu servitů. K nejvýznamnějším členům servitského řádu patří bezesporu Anna Kateřina Gonzaga, zakladatelka servitských klášterů v Innsbrucku. Příští rok vzpomeneme 400 let od jejího úmrtí.

21. listopad – sobota – zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

22. listopad – neděle – Slavnost Ježíše Krista Krále – konec církevního roku

29. listopad – neděle1. neděle adventní 

Kontakt: Institut pro křesťanskou kulturu, 

675 41  Nové Syrovice 157,

tel:728 272 760,

e-mail: eva.balikova@seznam.cz,

www.institut-hradiste.cz

266 74 475 č.ú. 1585440339/0800

IBAN: CZ03 0800 0000 0015 8544 0339

BIC: GIBACZPX

 

               SALVE REGINA               

Příloha   Beilage   Melléklete

Obdrželi jsme fotografii dětí ze sirotčince v Mezökeresztes v Maďarsku, které jsme měli v úmyslu navštívit v říjnu u příležitosti 25. výročí založení tohoto zařízení, kde se o děti starají naše sestry servitky. Mnozí z našich přátel od nás přijali bavlněné roušky, aby tak  finančně přispěli na podporu dětí, které vyrůstají bez rodinného zázemí a současně dali najevo, že jim není lhostejný osud nejmladší generace, která bude v bratrském duchu utvářet budoucí Evropu. Celkovou částku 1 120,- € jsme tedy odeslali na bankovní účet představené sester s přáním, abychom se mohli co nejdříve setkat osobně a popřáli všem hodně zdraví. Dárcům děti posílají poděkování.

Wir haben Fotos von Kindern aus dem Waisenhaus in Mezökereszetes in Ungarn erhalten. Dorthin hatten wir im Oktober einen Besuch  geplant anlässlich des 25 jährigen Bestandsjubiläums dieser Einrichtung, wo sich unsere Serviten Schwestern um solche Kinder sorgen. Wir haben  unseren Freunden Schutzmasken übergeben mit der Bitte um eine Spende zum Unterhalt der Waisenkinder, die ohne Hilfe von Eltern heranwachsen. Sie sollten sehen, dass   ihren Zeitgenossen das Schicksal der jungen Generation nicht gleichgültig sei und auch sie später im Geist der Geschwisterlichkeit das künftige Europa gestalten können. Wir konnten heute den Betrag von 1120.€ an die Schwester Oberin überweisen mit unseren guten Wünschen und hoffen, dass sie die Spende möglichst rasch erhalten und  alle gesund bleiben mögen. Die Waisenkinder haben bereits allen Spendern  gedankt.

Fényképeket kaptunk a Mezőkeresztesi gyermekotthonból, amelyet októberben, az intézmény megalakulásának 25. évfordulója alkalmából szerettünk volna meglátogatni. Ebben az intézményben a gyerekekről szervita nővérek gondoskodnak. Barátaink közül sokan fogadtak el tőlünk arcmaszkokat, hogy így tudják anyagilag megtámogatni a családi háttér nélkül nevelkedő gyermekeket és ugyanakkor megmutatták, hogy számukra nem közömbös a legfiatalabb generáció sorsa, amely a jövő Európáját testvéri szellemben fogja formálni. Az 1 120,- Eurót az elöljáró számlájára küldtük el azzal a kéréssel, szeretnénk mielőbb személyesen is találkozni és jó egészséget kívánni. A gyerekek a támogatóknak köszönetüket küldik.

Podzim na Mariahilfbergu u Gutensteinu. Usínající příroda se na jaře opět probudí v nové kráse.

Herbststimmung auf dem Mariahilfberg in Gutenstein. Die Natur ruht sich aus, um im Frühjahr wieder zu neuer Schönheit zu erwachen.

Ősz Mariahilfbergben. A téli álmára készülő természet tavasszal majd megújult szépségében ébred újra.

Sluneční hodiny na servitském klášteře s nápisem Horae vulnerant, ultima necat. – „Každá hodina zraňuje, poslední zabíjí“.

Die Sonnenuhr an der Fassade des Serviten Klosters hat einen Gedenkspruch: Horae vulnerant, ultima necat  ( Stunden verwunden,  die letzte tötet).

A szervita kolostor falán található napórán a következő feliratot olvashatjuk: Horae vulnerant, ultima necat. - „Minden óra sebet okoz, az utolsó megöl.”