Ratolest

RATOLEST řádu servitů

103. Zpravodaj Institutu pro křesťanskou kulturu

                                                                       Nové Syrovice červenec 2019

Milí poutníci, milí přátelé servitů!

Právě začínají letní prázdniny a s nimi spojené velké cestování. Autem, vlakem, lodí i letadly je mnoho lidí na cestách blíž či dál svému cíli. Překonáváme hranice a poznáváme nové země. Jak můžeme být šťastni a vděčni za to, že před 30 lety byla odstraněna železná opona a lidé si opět mohli vzájemně podat ruce. Všude na světě žijí křesťané, kteří stejně jako my věří, slaví mši svatou a jsou vždy připraveni ke službě a pomoci. Duchovní řádová společenství překračovala již mnohem dříve hranice a dnes jsou rozeseta po celém světě. Kristus řekl před nanebevstoupením: ,,Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všem národům“.

Je to síla a také šance pro katolickou církev, že může být domovem pro všechny lidi, nezávisle na jazyce, kultuře a náboženství. Papež František pochází z Argentiny, kam přišel jeho otec jako dělník z Itálie. Navštívil již mnoho křesťanů po celém světě při svých apoštolských cestách, aby jim mohl hlásat radostnou zvěst.

Přeji Vám všem ozdravující odpočinek na dovolené, přeji načerpání nových sil při hledání životních cest a dobrý návrat domů. Budu Vás provázet modlitbou na těchto cestách. Zdravím především naše čtenáře, spolupracovníky v pastoraci a v Institutu pro křesťanskou kulturu.

                                                     Váš P. Gerhard M. Walder, OSM

 Připravujeme

Mariánské zahradní odpoledne

s dobročinným bazarem

neděle 18. srpen 2019

Prázdninová pouť

sobota 17. srpen 2019

Růžencová pouť

říjen 2019

Dušičková pouť

listopad 2019

Poutní zájezd do Itálie

duben 2020

Zveme Vás srdečně na 

mezinárodní setkání 

Společně na cestách Evropy 

u příležitosti svátku Panny Marie Bolestné a Mezinárodního dne míru  

20. – 22. září 2019 

Hluboké Mašůvky, Vranov nad Dyjí, Jemnice

Koncerty, přednášky, diskuse, obrazové projekce, ohlédnutí za činností servitských skupin, možnosti další spolupráce, modlitba, výstava dětských výtvarných prací, předání diplomů a cen účastníkům soutěže, společný oběd, výlet

Výtvarná soutěž

Ukončili jsme příjem dětských výtvarných prací do soutěže Biblické příběhy s námětem Davis a Goliáš. Během července vybere hodnotící komise vedená malířkou Bedřiškou Znojemskou z více než 80 obrázků vítěze. Všichni účastníci soutěže budou pozváni na setkání do Vranova nad Dyjí, kde budou předány diplomy a ceny. Těšíme se na shledanou!

Zprávy a kalendář

Nuntium et calendarium

5. červenec – pátek – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Cyril a Metoděj přišli na Velkou Moravu 5. července 863. Na jejich památku se tento den stal v České republice a na Slovensku státním svátkem. Za své zásluhy o šíření křesťanství byli oba bratři prohlášeni za svaté. Svým učením ovlivnili i další křesťanské národy v Evropě, proto je papež Jan Pavel II. v roce 1980 prohlásil za spolupatrony Evropy. Jsou také hlavními patrony Moravy.

6. červenec – sobota – Hlavní pouť v Hlubokých Mašůvkách. Mše svatá v NJ v 15.00 hod. (P. Gerhard M. Walder), 18.30 hod. hlavní mše svatá. 

7. červenec – neděle – Hlavní pouť v Hlubokých Mašůvkách, mše sv. v 6.00, 7.30, 9.00, 10.30

11. červenec – čtvrtek – svátek sv. Benedikta Byl Ital z umbrijských hor. Krátce studoval v Římě, měl v úctě Pannu Marii a s její pomocí si zachoval neporušené srdce. Opustil všechno a odešel do samoty. Lidem, kteří za ním šli, se stal příkladným učitelem. Nejdříve zřizoval malé kláštery a později vystavěl rozsáhlý klášter montekassinský. Stal se zakladatelem západního řeholního hnutí a přispěl k zachování klasické kultury. Jeho radu k vytvoření duchovní rovnováhy člověka připomíná znak kříže, zvedající se nad pluhem. V duchu jeho pravidel byla i modlitba prací a práce modlitbou.

16. červenec – úterý – Panna Maria Karmelská Původ úcty k Panně Marii Karmelské je spjat s karmelitánským řádem, jehož první členové se ve 12. století usadili na hoře Karmel ve Svaté zemi (hebrejsky Karmel = Boží vinice).

26. červenec – pátek – sv. Jáchym a Anna Jména rodičů Panny Marie, Jáchyma a Anny, jsou známa z apokryfního spisu z 2. století, tzv. »protoevangelia podle Jakuba« (1). Na východě je kult sv. Anny doložen již v 6. století, na západě v 10. století; kult sv. Jáchyma teprve ve 14. století. Roku 1481 přijal papež Sixtus IV. Annu do římského kalendáře. V byzantském ritu nám datum 25. července připomíná zasvěcení basiliky sv. Anny v Konstantinopoli. Původně se oba svátky slavily odděleně, společnou liturgickou památku stanovil až druhý vatikánský koncil.

Rabštejn nad Střelou

Pokračují přípravy k zahájení restaurátorských prací obrazu sv. Peregrína a zároveň budou během července probíhat opravy vitrážových oken v bývalém servitském poutním kostele Panny Marie Sedmibolestné.