Ratolest

RATOLEST řádu servitů

89. Zpravodaj Institutu pro křesťanskou kulturu      

                                                                    Nové Syrovice  květen 2018

Milí ctitelé Matky Boží Panny Marie!

Měsíc květen je nazýván též mariánským měsícem. Proč? Je to pro rozkvetlou přírodu se zelenými loukami, kvetoucími ovocnými stromy, pestrými květinami a teplým jarním počasím? To vše se může dát do vztahu k Marii. Svatá Maria je Matka Boží i Matka všech lidí a překonává všechno, co je stvořeno. Pro mne je mariánský měsíc něčím mimořádným. V této době putuje mnoho poutníků ke své nebeské Matce, mnozí pěšky, někteří z nich mohou pro velkou vzdálenost dojít k cíli autem, vlakem či letadlem. Lurdy, Fatima a Medjugorje patří k největším poutním místům Evropy. Existuje však nespočet malých poutních míst v Evropě, jako třeba náš kostel v Hlubokých Mašůvkách u Znojma, nebo poutní kostel Mariahilfberg u Gutensteinu, kam již po 350 let přicházejí poutníci. Stará poutní píseň zní: ,,Přicházíme k Matce milostné, k jejímu nejvznešenějšímu obrazu, abychom potěšili její srdce a sami se občerstvili na duši…“ Mnoho poutních míst vzniklo na základě zjevení nebo vize, která dala vznik legendě. Tady platí slova Ježíšova: ,,Po jejich ovoci je  poznáte…“ Ovoce se dá poznat, neboť je požehnáním pro lidi, pro místo milosti a také pro celý svět.

Letos jsem byl v dubnu pozván na pouť s jedním autobusem do Medjugorje. Byla to dlouhá cesta, skoro 1000 km. Ale vyplatila se. Prožil jsem poutní místo v jeho rozkvětu, utvářené přítomností Matky Boží, která se od r. 1981 denně zjevuje, ukazuje na Krista, jež vstal z mrtvých a řekl, že s námi zůstane až do konce světa. Přeji si, aby většina poutních míst ve světě byla znovu vzájemně propojena a vytvářela záchrannou síť. Poselství Panny Marie zní: Modlete se, obraťte se a čiňte pokání. Ještě nikdy jsem neviděl tolik lidí, přicházejících ke zpovědi a k přijímání, čekajících v dlouhých frontách. Jsou také lidé, vzájemně se za sebe modlící, jeden druhému pomáhá a nikoho nevylučují. Proto je poselství míru tak důležité pro budoucnost světa. Slyšíme poutní píseň: jdeme za tebou Matko milosti a zůstaneme vzájemně spojeni.

                                             Žehná vám P. Gerhard M. Walder, servita

Připravujeme

JARNÍ

dobročinný bazar 2018

sv. Juliany Falconieri 

Místo:  Nové Syrovice 157, sídlo IKK 

Doba: sobota 12.5, 19.5. (10 – 17 hod.)

Především dětské oblečení, boty, hračky, bižuterii, sklo a porcelán nám darovali přátelé z Rakouska a Německa, abychom je mohli nabídnout v době  nastupujícího léta a prodejem tak získali prostředky na naše především dětské projekty (výtvarná soutěž, výstavy obrázků, koncerty. letní dětský tábor ,,Alpské prázdniny“, den pro Elišku Přemyslovnu aj.).

Těšíme se na Vaši návštěvu 

V případě deštivého počasí se bazar nekoná.

 

Institut pro křesťanskou kulturu

a klášter servitů na Mariahilfbergu u Gutensteinu

Vás srdečně zvou k oslavám

350. výročí založení poutního místa

Mariahilfberg

25. – 27. května 2018

Program:

pátek 25. květen

19.00 – noc kostelů zahájí mše svatá, následuje výklad ke  

 svatým patronům (sv. Filip Benizi,  sv. Jan Nepomucký, sv. Juliana Falconieri…), duchovní  hudba,

22.00 hod. – agapé, večerní rozhovory

sobota 26. květen

  9.00 - 10.00 hod. -  snídaně v klášteře

10.00 - 13.00 hod. – servitská rodina - historie a současnost. Krátké referáty k různým formám servitské rodiny, hudba, zpěv, video (nově zerenovovaný refektář kláštera)

13.00 – 15.00 hod. - oběd v klášteře nebo klášterní zahradě

16.00 hod.mše svatá v poutním kostele

17.00 hod. – vycházka do poutního areálu (křížová cesta, kaple sv. Peregrína, poustevna, kaple sedmi sv. Otců, výhledy do alpských údolí…)

neděle 27. květen

  9.45 hod. – shromáždění poutníků a spolků u mariánského sloupu, průvod s kardinálem Christophem Schönbornem do poutního kostela

10.00 hod. – mše svatá, přenos rozhlasovou stanicí Radio Maria, agapé.

16.00 hod. – závěrečná pobožnost na poděkování 350 let poutního místa.

Zájemci o účast na výroční slavnosti se mohou přihlásit na všechny tři dny, tj. 25. – 27. května a nebo pouze na sobotu 26. května. Ubytování je možné v pastoračním domě na Mariahilfbergu ( 21 €/noc/os.), doprava bude zajištěna pro obě varianty. Cena za dopravu 520,- Kč.  Informace a předběžné přihlášky na: Institut pro křesťanskou kulturu, tel: 728 272 760, e-mail: eva.balikova@seznam.cz

Zprávy a kalendář

Nuntium et calendarium

5. květen – sobota – měsíční pouť v Hlubokých Mašůvkách, 15.00 hod. mše svatá v NJ (P. Gerhard M. Walder), 18.00 hod. mše svatá v ČJ

8. květen – úterý – farnost Ořechov u Brna a společenství sv. Peregrína zvou srdečně na pouť k lesní kapli zasvěcené sv. Peregrínovi, světci řádu servitů. Program: 14.00 hod. průvod od pneuservisu na Kyselkově ulici v Ořechově, 15.00 hod. mše svatá u kaple sv. Peregrína. Při nepříznivém počasí mše sv. ve farním kostele.

10. květen – čtvrtek -  slavnost Nanebevstoupení Páně

12. květen – sobota – v liturgickém kalendáři řádu servitů dnes vzpomínáme blahoslaveného Františka ze Sieny (Francesco da Siena). Povolání k duchovnímu životu pocítil při jednom kázání augustiniánského mnicha o řeholním životě v Sieně. Toto volání Boží nemohl okamžitě uskutečnit, protože se musel starat o  nemocnou matku. Po její smrti vstoupil do kláštera servitů v Sieně. Tento řád si vyvolil pro velkou lásku k Matce Boží. V bratrském společenství se rozvinuly jeho dobré vlohy, především láska k chudým a bližním, pokora, mravnost a trpělivost. Vysvěcením na kněze ukázal svoji hlubokou a láskyplnou zbožnost při slavení Eucharistie. Svoji velkou dobrotu ukazoval při udělování svátostí smíření, jako duchovní rádce, jednatel smíru a pomocník nemocných a chudých. Proto jej vyhledávali lidé všech věkových kategorií i společenských stavů. Jeho počestnost musela ovšem projít zkouškou ohně, když byl pomluven. V té době se dostal do křížové palby, modlil se: ,,Milý Bože, dej, abych už nic takového nemusel poslouchat!“ Najednou ohluchl.

     Blahoslavený František ze Sieny zemřel r. 1328 následkem mozkové mrtvice, když pokládal u cesty před obraz Panny Marie květiny. Byl zrovna na cestě se spolubratrem při duchovní výpomoci. Jeho ostatky jsou uctívány v servitské bazilice Panny Marie v Sieně.

13. květen – neděle – Panna Maria Fatimská

20. květen – neděle – Seslání Ducha Svatého – Boží hod svatodušní

27. květen – neděle – slavnost Nejsvětější Trojice

31. květen – čtvrtek – slavnost Božího Těla