Ratolest

RATOLEST řádu servitů

94. Zpravodaj Institutu pro křesťanskou kulturu      

                                                                        Nové Syrovice  říjen 2018

Milí poutníci, milí přátelé servitů!

Vstoupili jsme do růžencového měsíce. Proč je modlitba růžence tak krásná a pro život tak důležitá, že ji dokonce papež doporučuje každému křesťanu a sám se ji denně modlí. Proto se vyplatí tuto modlitbu blíže poznávat a udělat si na ni čas. V modlitbě růžence vystupují jednotlivá tajemství ze života Ježíše a vinou se v naší mysli jako obrazy. Dříve byly promítány fotografie a zůstávaly nějakou dobu na plátně. Jak dlouho? Těch deset modliteb Zdrávas Maria byl právě správný časový interval mezi jednotlivými tajemstvími. Prodlévání u každého desátku přináší jako obrázková knížka nejdůležitější části Nového Zákona ve vzpomínkách a umožňuje nám krátkou meditaci o životě Ježíše ve spojení s jeho Matkou Marií.

Radostný růženec vypráví o Ježíšově dětství od Zvěstování až k nalezení dvanáctiletého Ježíše v chrámě, růženec světla obsahuje veřejné působení Ježíše od křtu v Jordánu až k ustanovení Eucharistie, bolestný růženec začíná utrpením na hoře Olivetské a vede nás až k smrti na kříži. A nakonec se setkáváme v radostném růženci se vzkříšeným Kristem, který povede církev v síle Ducha Svatého k dokonalosti v nebi. Otčenáš a Zdrávas Maria podpírají tato růžencová tajemství a pomáhají nám v modlitbě. Děkování i prosba v Otčenáši nás spojují s naším osobním životem a životem Ježíše, který řekl: ,,Tak se modlete“. Zdrávas Maria obsahuje pozdrav anděla v Nazaretu a prosbu o ochranu a pomoc v každé nouzi. Maria se často ukazuje při různých zjeveních s růžencem a žádá, abychom se jej modlili za mír, za záchranu života, za zdraví a uzdravení nemocných. Též za rodiny a uprchlíky… Můžeme se radovat, že jsme se stali servitským modlitebním společenství. Žehná vám

                                                            P. Gerhard M. Walder, OSM

 

Zprávy a kalendář

Nuntium et calendarium 

2. říjen – úterýsv. Andělů strážných. Jsou to patroni jednoho z nejkrásnějších barokních kostelů na jihovýchodní Moravě, ve Veselí nad Moravou, který pro řád servitů nechali vystavět držitelé bývalého veselského panství manželé Želečtí. Kostel byl vysvěcen v r. 1739.

3. říjen – středa – Dnes je tomu právě 5 let, kdy odešel na věčnost zaopatřen svatými svátostmi v břeclavské nemocnici P. František Kozár, dlouholetý správce poutního kostela Panny Marie Bolestné ve Sloupě v Moravském krasu. V r. 2003 se svolením biskupa a po schválení stanov obnovil Bratrstvo Panny Marie Bolestné s černým škapulířem a od generálního převora servitů obdržel Participatio bonorum – podíl na duchovních skutcích. Byl členem servitské rodiny.  Otče Františku, nezapomeňte se, prosím,  za nás přimlouvat. „Con  molta gratitudine!“

6. říjen – sobota – měsíční pouť v Hlubokých Mašůvkách. 15.00 mše sv. v NJ, 18.00 mše sv. v ČJ

7. říjen – nedělePanna Maria Růžencová se stala častým námětem pro umělce od 15. stol., což souviselo se vznikem růžencových bratrstev. Jedním z nejproslulejších obrazů je Růžencová slavnost od Albrechta Dürera (1506), nacházející se v Národní galerii. Pro Prahu jej získal císař Rudolf II. Z Benátek do Prahy ji museli nést pěšky na ramenou  čtyři statní muži Na obraze je maličký Kristus, Panna Maria a sv. Dominik, korunující věnci z růží přítomné, mezi nimiž nechybí císař Maxmilián, papež i umělec. Významné nástěnné malby ze života Ježíše Krista a Panny Marie najdeme i v Jemnici v bývalém kostele františkánů. Tyto ikonické výjevy byly inspirovány originálem obrazu z polské Vratislavi.

12. říjen – pátek – výroční setkání  nadace Plamen míru ve Vídni, kde bude zastoupen též Institut pro křesťanskou kulturu.

Připravujeme

Dušičková pouť do Vídně

sobota 17. listopad 2018

u příležitosti 400- výročí založení císařské hrobky