Ratolest

RATOLEST řádu servitů

 114. Zpravodaj Institutu pro křesťanskou kulturu     

                                                                          červenec 2020

Milí poutníci a přátelé servitů!

Co jsme se v minulých měsících během pandemie naučili? Nyní se zdá, že to nejhorší máme za sebou a opět začínáme žít pozvolna obvyklým životem. Ve srovnání s ostatními zeměmi jsme byli bohudíky uchráněni toho nejhoršího i díky disciplíně, pomoci, podpoře a zodpovědnosti vlády, církve, sociálním zařízením a všemu obyvatelstvu. Sotva kdo si uměl představit, že celý svět se jednou propadne do takové krize, která lidi přivede k nové orientaci kvůli přežití. ,,Měj ohled na sebe a ber ohled na mne“ bylo chápáno jinak. Nikoliv egoismus a osobní prospěch, nýbrž dobro spoluobčanů rozhoduje o úspěchu nebo neúspěchu při zdolání krize. Tady křesťanské poselství blíženecké lásky ukázalo, jak je dnes aktuální a nápomocné. Taky jsme se ale naučili, že bez Boha nenajdeme sílu, abychom dokázali upřednostnit lásku před sobectvím,  mnohého se zříci a přesto věřit v budoucnost. Naděje a radost jsou rozhodující Boží dary v našem životě. Na to bychom měli také myslet, když pandemie zase pohasíná a my jsme se z toho poučili, jak můžeme obstát při jiných nebezpečích a pokušeních bezbožnosti. Putujeme k cíli, ne sami, ale s naší Matkou Marií a mnoha přáteli, kteří nás doprovází.              Měsíční poutě do Hlubokých Mašůvek a také setkání na Mariahilfbergu u Gutensteinu 15. srpna i 20. září jsou důležitá zastavení na této poutní cestě. Těším se na to a zůstávám s vámi spojen v modlitbě.

 

                                                         Váš P. Gerhard M. Walder, OSM

Zprávy a kalendář

Nuntium et calendarium 

4. červenec – sobotaHlavní pouť v Hlubokých Mašůvkách. Mše svatá v NJ v 15.00 hod. (P. Gerhard M. Walder, OSM), 18.30 hod. hlavní mše svatá

5. červenec – neděleHlavní pouť v Hlubokých Mašůvkách, mše svatá v 6.00, 7.30, 9.00, 10.30

5. červenec – neděleslavnost sv. Cyrila a Metoděje. Cyrilometodějská misie spadá do doby Velkomoravské říše (9. stol.) a je spojena s příchodem slovanských věrozvěstů sv. Cyrila (Konstantina) a Metoděje na Moravu v roce 863 n. l. Cyril a Metoděj vytvořili pro Slovany písmo hlaholici, první slovanský literární a liturgický jazyk, přeložili bohoslužebné knihy a Písmo svaté. Následně potom obhájili staroslověnštinu jako liturgický jazyk, aby mohli slavit bohoslužby v řeči lidu, jemuž hlásali evangelium. Postarali se také o výchovu svých žáků, aby jejich dílo mělo pokračovatele. Nejslavnějším z nich byl sv. Gorazd

11. červenec – sobotasvátek sv. Benedikta. Sv. Benedikt z  italské Nursie žil na přelomu 5. a 6. století. Založil klášter na Monte Cassinu a pro své mnichy sepsal Řeholi,základní pravidla života v klášteře. Řehole Benediktova vhodně adaptovala starší monastickou tradici Východu i Západu, vynikala v neklidném 6. století (stěhování národů) svou umírněností, důrazem na zachovávání stálosti místa a vyváženou kombinací kontemplativního a aktivního života. Napsal ji pro svůj klášter na Monte Cassinu. Později se rozšířila po Evropě. V 10. století se s prvními mniškami a mnichy dostala  do Čech a v 11. století na Moravu. Její text podstatně ovlivnil historii, kulturu a spiritualitu křesťanského Západu. Papež Řehoř Veliký dal podnět k jejímu rozšíření na britské ostrovy. Za císaře Karla Velikého byla přijata jako vzorová klášterní ústava v celé říši. Dnes žijí benediktini a benediktinky po celém světě.

22. červenec – středa - svátek sv. Marie Magdalény

26. červenec – nedělesv. Jáchym a Anna, rodiče Panny Marie

Prosba

Obracíme se na přátele a poutníky s prosbou o darování levandule k plnění vonných pytlíčků, které připravujeme na prázdninovou pouť. Budeme vděčni za jakékoliv množství květů sušených nebo k sušení, abychom mohli vyrábět drobné dárky. Děkujeme za pomoc