Ratolest

RATOLEST řádu servitů

95. Zpravodaj Institutu pro křesťanskou kulturu      

                                                                  Nové Syrovice  listopad 2018

Milí přátelé a čtenáři Ratolesti!

Slovo ratolest je název pro budoucnost servitské rodiny. Nedávno svatořečený papež Pavel VI. použil tento výraz při zasedání generální kapituly v Římě při svém proslovu k účastníkům, když tento obraz přirovnal k nové ratolesti, která stále raší na starém olivovníku. To nám dodává odvahu a důvěru vidět znamení nového života servitů zvláště v laickém společenství, o které je třeba pečovat, aby rostla, vzkvétala a přinášela plody.

V listopadu slavíme nejdříve svátek Všech svatých, kteří se současně také přimlouvají za všechny zemřelé. Tento velký olivovník církve se svými ratolestmi v celém světě posiluje též naši důvěru, že také my patříme k tomuto stromu života, který nám zprostředkovává věčný život. Sám Bůh se stal člověkem ve svém synu Ježíši Kristu, ten se za nás obětoval až k smrti na kříži, abychom s ním mohli vstát z mrtvých. Výrazem našeho smutku je mnoho otázek a slz. Náhrobní kameny zdobí kříže nebo obrázek vzkříšeného Krista jako znamení, že věříme ve zmrtvýchvstání zemřelých a že jsme během pozemského života spojeni s Kristem. Nejsvětější Svátost spojuje náš život s Kristem. Již při křtu jsme byli vyvoleni za Boží děti, při biřmování jsme pomazáni za apoštoly, při Eucharistii přijímáme místo u stolu živého Krista a jeho společenství, svátost smíření nám přináší smíření s Bohem a lidmi. Když jsme sami nemocni, modlí se za nás a za naše odpuštění Boží lid v pomazání nemocných, abychom došli uzdravení a pomoci. Tak pochopíme, že jsme stvořeni pro život a ne pro smrt. Tato víra je světlem pro svět a je také naším úkolem jako křesťanů pro tyto dny. Přeji mnoho odvahy a naděje vám všem.

                                                      Váš P. Gerhard M. Walder OSM

Zprávy a kalendář

Nuntium et calendarium 

1. listopad – čtvrtek – slavnost Všech svatých

2. listopad – pátek – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – Dušičky

3. listopad – sobota – měsíční pouť v Hlubokých Mašůvkách, 15.00 mše sv. v NJ, 17.00 mše sv. v ČJ

16. listopad – pátek - svátek všech svatých řádu servitů

17. listopad – sobota - vzpomínka na všechny zemřelé členy řádu servitů

21. listopad – středa – zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě. Jak toto tajemství vysvětluje sv. Petr Kanisius: „Maria, nedostižná Panna“: „Co se v knize královské vypráví o chlapci Samuelovi a o jeho matce Anně, to se velmi dobře hodí k tomu, co vyprávějí o Marii a její matce Nicephorus, sv. Germanus, patriarcha cařihradský, sv. Gregor Nyssenský a sv. Jan Damašský.  Jáchymova žena Anna, podobně jako Anna, žena Elkánova a matka Samuelova, byla dlouho neplodná, ale toužila po dítěti. Proto se vytrvale modlila k Bohu, často se zdržovala v chrámu, byla to dobrá a zbožná žena a zavázala se slibem obětovat Bohu dítě, které by dostala a zasvětit jej svaté službě v chrámu. Tento slib splnila ihned, jakmile dítě přestala kojit. Přinesla ho do chrámu a tam ho nechala, aby tam bylo zbožně vychováváno. Tak se tyto dvě ve všem shodovaly. Jako první Anna pohrdána kvůli své neplodnosti, pro svou modlitbu obdržela Bohu milé dítě a pak ho zasvětila chrámové službě, tak i naše Anna, když trpěla stejným zlem a použila tentýž lék, obdržela Marii, zasvětila ji chrámové službě Nejvyššímu Bohu a nechala ji v chrámu na výchovu.

25. listopad – neděle - Ježíše Krista Krále – konec církevního roku.

Připravujeme

Adventní dobročinný bazar

 Nové Syrovice, sobota 1.12.2018 (9 – 16 hod.)

dětské oblečení, boty, hračky, bižuterie, sklo, porcelán atd.

 

Poutní zájezd do Itálie –  duben 2019