Ratolest

RATOLEST

98. Zpravodaj Institutu pro křesťanskou kulturu     

                                                                        Nové Syrovice  únor 2019

Milí přátelé servitské rodiny a poutníci do Hlubokých Mašůvek!

Oční lékař Dr. Addiel z Mosambiku pracuje v projektu ,,Světlo pro svět“ a podává zprávu: ,,Vrátil jsem se právě z nasazení pomoci v Buzi. Společně se svým lékařským týmem jsem byl jeden den před východem slunce na stanici. Když jsme odbočili z ulice plné výmolů na spoře osvětlenou kliniku, viděli jsme již zdáli obrysy mnoha lidí. Nechtěli propásnout svoji šanci. Jenom nepřijít pozdě! Mnozí čekali celé hodiny na zákrok, aby viděli světlo – aby měli šanci žít.

Jednoho rána se objevil v davu čekajících Lukáš. Vedle spousty ostatních slepých lidí, plný naděje na úspěšnou prohlídku. Chtěl vidět opět svoji rodinu, starat se o ni, obdělávat půdu. Mohl jsem operovat jeho šedý zákal a pomoci mu. Když se Lukáš vrátil domů, byl jeho syn David přešťastný, že otec opět vidí. Také snacha Estelle měla radost: ,,Už jsme ztráceli naději, ale nyní je vše v pořádku.“

Slepota není pouze tělesná, existuje i duchovní slepota. Není o nic méně zatěžující. Nevidět světlo naděje, ztratit smysl života – to je zoufalství. Evangelium ze svátku Uvedení Páně do chrámu, Hromnic, žehnání svící a světelné procesí (2. únor) vypráví o starci Simeonovi, který čekal v chrámu na Mesiáše a nyní drží Božské dítě na rukou. Začíná velebit Boha: ,,Nyní můžeš propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji, neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy, světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.“ Kristus je světlo světa, On je naší nadějí a životem.

Jsme nositelé tohoto světla. Lidé čekají na východ Slunce, které zahání tmu. Na přímluvu Matky Boží Panny Marie nechť Vám a Vašim blízkým žehná milující Bůh.

                                                 Váš P. Gerhard M. Walder, OSM

                                                           delegát servitů pro ČR

        Hromniční putování

           k Panně Marii Dobrovodské

            neděle 3. února 2019 

13.00 hod. požehnání na cestu a odchod od kostela sv. Petra a Pavla ve Velkém Újezdě u Jemnice

15.00 hod. zapálení obětní svíce ve vodní kapli v Dobré Vodě, modlitba  sedmibolestného růžence v poutní kapli a návrat zpět do  Velkého Újezdu

Poutnímu místu dala vzniknout pověst o zázračném uzdravení slepého chlapce:

Jednou tudy projížděl šlechtic se svou rodinou a svým chlapcem, který oslepl. Po dlouhé cestě, aby si všichni odpočinuli a osvěžili se, odbo­čili na cestu k obci Trpičovice, kde ve stráni blízko lesa vytékal pramen s průzračnou studenouvodou. U pramene se zastavili a plnými doušky se všichni osvěžili. Chlapec si omyl i oči. V tu chvíli zvolal, že vidí světlo a v něm Pannu Marii, která stojí na velké kouli a pod nohama má hada. Ukazoval směrem na pařez, který byl nad pramenem. Nikdo z přítomných nic takového neviděl. Spatřili jen pasáka, který v blízkosti toho místa šleháním biče zaháněl ovce. Po chvíli chlapec pozoroval, že se zjevení pomalu ztrá­cí a zjistil, že jeho oči náhle pozorují věci kolem. Když i rodiče zpozorovali, že chlapec vidí a je uzdraven, všichni poklekli a Panně Marii srdečně děkovali.

Připravujeme

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU 

sobota 30. březen 2019

fara (biskupský sál) a kostel sv. Linharta

ve Kdousově u Jemnice 

Program od 9 do 17 hod.

  • přednášky a postní rozjímání (P. Radim Valík, OSB, P. Michal Jelínek, SDB)
  • možnost sv. smíření
  • sedmibolestný růženec
  • diskuse
  • společný oběd
  • mše svatá v tradičním římském ritu – 15.00 hod. kostel sv. Linharta
  • výstava dětských výtvarných prací soutěže ,,Biblické příběhy“
  • vzpomínka na Elišku Přemyslovnu a její matku Gutu Habsburskou s prezentací obrazu Bedřišky Znojemské ,,Guta a Eliška“
  • obrazy k nám promlouvají – PhDr. Vladimíra Koubová-Eidernová, kunsthistorička, (beseda s videoprojekcí )
  • ,,Z královnina košíku“ – malý dobročinný bazar (sklo, porcelán, výšivky, bižuterie, hračky aj.)

Přihlášky prosíme nejpozději do 15. března 2019. Doporučený příspěvek na režijní náklady činí 250,- Kč. Upozorňujeme, že kapacita je omezená.

Kontakt a informace: Institut pro křesťanskou kulturu, 675 41 Nové Syrovice 157, tel: 728 272 760, e-mail: eva.balikova@seznam.cz

Děkujeme dobrodincům za finanční příspěvky na restaurování obrazu sv. Peregrína v bývalém servitském kostele Panny Marie Bolestné v Rabštejně nad Střelou. V současné době je na účtu Institutu pro křesťanskou kulturu 1 800,- Kč, určených k tomuto účelu. Věříme že se nám společně s přáteli servitů z Rakouska podaří do května potřebnou částku 20 000,- Kč nasbírat a pomoci tak snahám o oživení poutního kostela. Je to povzbuzení k duchovnímu růstu současné generace. Pomoci můžete i Vy libovolnou částkou na účet 1585440339/0800. Do zprávy pro příjemce uveďte Peregrín. Předem děkujeme za Vaši podporu.

Zprávy a kalendář

Nuntium et calendarium

2. únor – sobotaUvedení Páně do chrámu (Hromnice).  Světla a svíce provázejí tento svátek od 5. století. V 7. století se svátek již slavil v Římě a papež Sergius I. při něm zavedl procesí. Svíce nám připomínají, že v tajemství vtěleného Slova zazářilo našemu duchovnímu zraku nové světlo Boží jasnosti. Také my bychom měli vnášet světlo do temných koutů světa kolem sebe a být světlem lidem kolem nás.

Měsíční pouť v Hlubokých Mašůvkách. Mše sv. v NJ v 15.00 hod. (P. Gerhard M. Walder),  mše sv. v ČJ v 17.00 hod.

Vyhlášení 6. ročníku výtvarné soutěže ,,Biblické příběhy“ s tématem ,,David a Goliáš“.  (1. Samuelova 17,1-57) Záměrem soutěže je seznámit děti a mládež s dějinným významem Bible a proniknout ke smyslu tohoto díla, které i v současnosti promlouvá k mnoha palčivým problémům společnosti, vystavěné na těchto základech. Soutěže se mohou zúčastnit kolektivy i jednotlivci. Zveme tedy děti, které mají zájem o výtvarnou tvorbu, k účasti v této soutěži. Mohou použít různou techniku, formát max. 70x50 cm. Uzávěrka soutěže je 13. června, práce je třeba poslat nebo odevzdat na adresu Institutu pro křesťanskou kulturu. 30. červenec – oznámení výsledků, 21. září – předání diplomů a cen. Více informací na tel: 728 272 760 nebo na www.institut-hradiste.cz.

3. únor – neděleHromniční putování k Panně Marii Dobrovodské

11. únor – pondělí – Panna Maria Lurdská

17. únor – nedělesv. Alexius a druhové. Florencie byla v r. 1233 městem boháčů a básníků, ale také prudkých bratrovražedných bojů. Několik let se již v Assisi ustavila kolem sv. Františka skupina laiků, aby nově žila ducha evangelia. Podobně založil sv. Dominik ve stejnou dobu společenství bratrů kazatelů. Také sedm bohatých kupců florentských (Alexius a druhové), členů aktivního mariánského bratrstva zvaného ,,Služebníci Marie“, začalo žít na zásah matky Boží život v pokání a následování Krista. Tak začal řás servitů, služebníků Panny Marie.