Poutní zájezd do Itálie

Institut pro křesťanskou kulturu

Vás srdečně zve na

poutní zájezd

Korutany a Itálie

25. – 29. dubna 2019

Informace a přihlášky:

    nejpozději do 10. dubna 2019

Institut pro křesťanskou kulturu, 675 41 Nové Syrovice 157

tel: +42 0 728 272 760 e-mail: eva.balikova@seznam.cz www.institut-hradiste.cz

Cena 7 650,- Kč, děti do 15 let 7 250,- Kč. Cena zahrnuje dopravu, dálniční poplatky, parkovné, 4x ubytování ve 2-3 lůžkových pokojích (hotel), 4x snídani, turistickou taxu. Příplatek za 1 lůžkový pokoj 1 500,- Kč. Cena nezahrnuje pojištění a vstupy. Součástí programu je slavení mše svaté. Případná změna programu během pobytu vyhrazena.

1. den (čtvrtek 25.4.) – odjezd z Nových Syrovic (4.00) a Znojma (4.30) do malého alpského městečka GURK, které proslavil klášter založený v 11. stol. sv. Hemmou jenž je považován za nejúchvatnější románskou architekturu v Rakousku. Po prohlídce pokračujeme do MARIA LUGGAU, ležící v Údolí sta mlýnů (Lesachtal) uprostřed alpských horských vrcholů. Zde se nachází servitský klášter s barokním poutním kostelem Panny Marie Sněžné. Na jedinou baziliku minor v Korutanech ji v r. 1986  prohlásil papež Jan Pavel II. Ubytování v klášteře.

2. den (pátek 26.4.) Po snídani odjezd do FORLI, založeného Římany na Via Emilia.Ve středověku bylo sídlem významného rodu Sforzů a pocházejí z něj vynikající  malíři Melozzo da Forli a Marco Palmezzano. V servitské bazilice jsou uloženy ostatky sv. Peregrína. Pokračujeme do  letoviska RIMINI na pobřeží jaderského moře, kde se ubytujeme. Město bylo původně založeno Etrusky, ve 3. st. př. n. l. jej ovládli Římané. Z antické minulosti zde  najdeme množství památek, stejně jako četné perly z období gotiky a renesance. Řád servitů působí v Rimini od 14. stol.

3. den (sobota 27.4.) SAN MARINO, malinký horský stát na hoře Monte Titano, nabízející množství památek, kostelů a výhledy do okolí. Je nejstarší republikou na světě a také zde od středověku žijí bratři servité. Část dne  vyhradíme pro URBINO, které soutěží s Florencií o prvenství ve vzniku renesance. Za nejkrásnější renesanční palác v Itálii je považován právě Dóžecí palác Federica III. z rodu Montefeltrů. Město bylo založeno Římany a hrálo důležitou roli během Gótských válek v 6. stol. Historické centrum univerzitního města je na seznamu památek UNESCO. V Urbinu žila celá řada významných umělců -  Raffaello, Paolo Uccello, Piero della Francesca, Donato Bramante, Torquato Tasso aj. Odjezd do Rimini.

4. den (neděle 28.4.) Sváteční den prožijeme na poutním místě LORETO se slavnou Svatou chýší a Pannou Marií Loretánskou, kam ročně míří až 3 miliony poutníků z celého světa. Svatá chýše byla svědkem tajemného a posvátného Vtělení, kdy archanděl Gabriel zvěstoval Panně Marii, že počne z Ducha svatého a kdy se jednorozený Boží Syn stal v jejím lůně člověkem. Santa Casa se  původně nacházela v Nazaretu, a když byl roku 1291 znovu dobyt muslimy, andělé jí podle legendy přenesli do Loreta, aby předešli jejímu zničení. Podle italského vzoru vznikaly Lorety i v českých zemích.

5. den (pondělí 29.4.) po snídani odjezd domů s možnými zastávkami během cesty, návrat večer