15. září - památka Panny Marie Bolestné

 V celém širém světě, který nás obklopuje, je nekonečná bolest, nesmírná bolest je i v našem malém vnitřním světě. Kde nalezneme odpověď na otázku po smyslu strašných dopuštění posledních let? Kde nalezneme sílu, abychom snesli tolik utrpení? Jedině v kříži Kristově. Proto vždy sáhneme po růženci a Marií, Matkou Bolestnou se dáme zasvětit do tajemství správného nesení kříže. Nikdy nebyla tato modlitba potřebnější než dnes. Nositelům kříže dnešní doby otevírá přístup ke zdrojům světla, útěchy a síly, jež jsou ukryty v tajemstvích bolestného růžence. Kdo jednou objeví tento poklad, dovede se radovat i uprostřed soužení.

Sedm bolestí Panny Marie - číslo sedm je symbolické a znamená plnost utrpení.

1. Proroctví Simeonovo v jeruzalémském chrámu
2. Útěk do Egypta
3. Hledání dvanáctiletého Ježíše, když se ztratil při zpáteční
     cestě z jeruzalémského chrámu
4. Setkání s Pánem Ježíšem, nesoucím kříž
5. Utrpení matky, která stojí pod křížem na Golgotě
6. Snímání z kříže a spočinutí mrtvého Ježíše
     v náručí Panny Marie
7. Pohřeb Pána Ježíše

Ke cti sedmibolestné Panny Marie se modlí růženec.
Modlí se na sedmidesátkovém růženci.

Začínáme modlitbou Věřím v Boha, Otče náš a 3x Zdrávas Maria,
jako v obyčejném růženci. Po každém desátku Sláva Otci.
Desátek začínáme modlitbou Otče náš, pak sedm Zdrávasů.

Po jménu Ježíš vkládáme:

1. kterého jsi s bolestí z rukou Simeonových přijala.
2. se kterým jsi do Egypta utíkala
3. kterého jsi ztraceného v chrámě hledala
4. kterého jsi s křížem potkala
5. kterého jsi na kříži umírat viděla
6. kterého jsi mrtvého na klín přijala
7. kterého jsi ke hrobu doprovázela

Na závěr: 3x Zdrávas Maria k uctění slz Panny Marie a z vděčnosti,
protože nám ukázala, jak se dá utrpení vírou překonat.
Po slově Ježíš je možno vložit: Kterého jsi s bolestí oplakávala.

Závěrečná modlitba:
Ústa má i srdce mé
                              Matce Bolestné chválu vzdejte,
                              bolesti a žalosti její pobožně si rozjímejte.
                              Matko Bolestná, přispěj nám k pomoci,
                              od nepřátel našich chraň nás ve dne, v noci.
                              Sláva Otci...